1 december 2016

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat op 1 december het college van burgemeester & wethouders van Valkenswaard officieel heeft medegedeeld dat de plannen voor een wellnesscentrum aan den Dries definitief zijn stopgezet.

8 maart 2016

Op 8 maart 2016 is er een informatiebijeenkomst geweest met betrekking tot de plannen om een wellnesscentrum te ontwikkelen op sportpark den Dries te Valkenswaard. Naar aanleiding van hetgeen medegedeeld en besproken is tijdens de informatiebijeenkomst stelt de vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op het standpunt niet achter de plannen te kunnen staan.  Er is sprake van aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos, onvoldoende draagvlak bij omwonenden, onduidelijkheid omtrent behoefte aan wellnesscentrum en voortbestaan Scoutinggroep en Hondenvereniging, geen transparante besluitvorming omtrent locatiekeuze en geheimzinnigheid rondom initiatiefnemers.

Bent u voor of tegen een nieuwe MEGA Wellnesscentrum op het sportpark den Dries in Valkenswaard?
Ja, ik ben voor
6 Vote
Nee, ik ben tegen
11 Vote

Wellness
Plannen MEGA-wellnesscentrum

Ik ben tegen het MEGA-wellnesscentrum Den Dries

Groen en Heem Valkenswaard e.o. verzet zich tegen de plannen MEGA Wellnesscentrum sportpark Den Dries
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst en antwoorden van wethouder Buiter in de gemeenteraadsvergadering heeft de vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op het standpunt gesteld niet achter de plannen te kunnen staan.

Valkenswaard, 31 maart 2016,

Op 8 maart 2016 is er een informatiebijeenkomst geweest met betrekking tot de plannen om een wellnesscentrum te ontwikkelen op sportpark den Dries te Valkenswaard. Naar aanleiding van hetgeen medegedeeld en besproken is tijdens de informatiebijeenkomst stelt de vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. zich op het standpunt niet achter de plannen te kunnen staan. Er is sprake van aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos, onvoldoende draagvlak bij omwonenden, onduidelijkheid omtrent behoefte aan wellnesscentrum en voortbestaan Scoutinggroep en Hondenvereniging, geen transparante besluitvorming omtrent locatiekeuze en geheimzinnigheid rondom initiatiefnemers.

Aantasting omgeving
Zoals de plannen er nu uitzien is er te veel onduidelijkheid over het behoud van de aanwezige natuur en cultuurhistorische waarden binnen het plangebied. Ook is niet duidelijk welke invloed de plannen hebben op het direct aangrenzende Waalrese Bos. Daarbij speelt het huidige grasveld achter de blokhut van de Scoutinggroep een belangrijke functie in het ecosysteem van het bos en van het bosperceel binnen het plangebied. Deze open ruimte speelt een belangrijke rol bij de in het gebied aanwezige flora en fauna.

Alternatieve locaties
Het Mega-wellnesscentrum omvat ruim 3 hectare waarvan bijna de helft aan parkeerplaatsen. Buurtbewoners vrezen overlast, met name wat verkeer- en parkeeroverlast betreft , en aantasting van de privacy. Een rondgang langs de buurt leverde al snel ruim 50 handtekeningen (ruim 80% van de huishoudens) op van verontruste bewoners. Groen en Heem is niet tegen de komst van een wellnesscentrum binnen de gemeente Valkenswaard maar wel tegen de aantasting van de bestaande leefomgeving en van ons groen en heem. De gemeenteraad heeft duidelijk kaders aangegeven waarbinnen er voor de gemeente wel mogelijkheden zijn voor zo’n wellnesscentrum en zonder daarbij huidige gebruikers van de gronden te verdringen. De gemeente gaf tijdens de bijeenkomst aan maar liefst 5 locaties te hebben onderzocht. Welke keuzecriteria men heeft gehanteerd en hoe de keuze tot stand is gekomen is vooralsnog niet duidelijk.

Aankondiging acties
De ontoelaatbare geheimzinnigheid rondom de projectontwikkelaar en mogelijke investeerders roept veel vragen op die niet werden beantwoord tijdens de informatieavond. Vergevorderde plannen zonder dat Groen en Heem in een vroegtijdig stadium er bij betrokken is terwijl Europese regelgeving dit wel vereist wanneer het plannen betreft die van invloed zijn op milieu (natuur en cultuurhistorie). Ook vind Groen en Heem het heel vreemd dat betrokken partijen zoals de Scoutinggroep en de Hondenverenging en buurtbewoners niet eerder bij de plannen zijn betrokken. De vereniging zal zich de komende tijd met andere betrokkenen beraden op de te ondernemen stappen en acties. Inmiddels hebben wij bij de gemeente een verzoek gedaan met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om toezending van relevante gemeentelijke documenten, onderzoeksrapporten en gespreksverslagen.

Op onze website www.groen-heemvalkenswaard.nl treft u een stemkeuze aan waarmee u zich voor of tegen de plannen voor het wellnesscentrum kunt uitspreken. Bij dezen roepen wij u daartoe op.
esscentrum.

%%je handtekening%%

10 handtekeningen

Deel met uw vrienden:

     

123

september 2016

Voor aanvang van de zomervakantie heeft de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan met de plannen voor een wellnesscentrum aan Den Dries ter inzage gelegd. Tot 3 augustus konden inspraakreacties worden ingediend. Groen en Heem heeft een reactie ingediend (zie onderstaande link) en aangegeven niet achter de plannen te kunnen staan vanwege het feit dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Zo is er nog geen oplossing voor alternatieve geschikte locaties voor Scouting Dick van Toor en de Hondenvereniging. Ook is de gemeenschap in Valkenswaard het sportgebied dan definitief kwijt. Mogelijke toekomstige benutting voor sportverenigingen is dan niet meer mogelijk aangezien de gronden aan de projectontwikkelaar worden verkocht. Ook is aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos in het geding, kap van bomen door bouwverkeer, mogelijke verslechtering van luchtkwaliteit door toename van verkeers- en vervoersbewegingen, onvoldoende waarborg voor behoud van het rijksmonument, het Urnenveld uit de Bronstijd, door verkoop van de grond. Uit het plan is niet af te leiden of er sprake is van een regionale behoefte aan een wellnesscentrum in Valkenswaard. Toekomstige leegstand moet voorkomen worden.

Uit recente onderzoeksrapporten (o.a. Rabo 2016) blijkt dat de markt aan het verzadigen is en de concurrentie elkaar bevecht met “prijsdumping” om de consument naar zich toe te halen. De afgelopen jaren zijn ook wellnesscentra in de regio failliet gegaan, waaronder in Eindhoven (2), in Roosendaal, Oss en in Veghel.

Hieronder de link naar de inspraakreactie van Groen en Heem Valkenswaard e.o.

genh-20160801-31-inspraakreactie-wellnesscentrum