Maart 2022

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard het bestemmingsplan Buitengebied 2 vastgesteld. Het plan zou een conserverend karakter hebben waarbij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen er uit zijn gehaald. Allerlei nieuwe planinitiatieven worden nu afzonderlijk als zogenaamd “postzegelplan” verder ontwikkeld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Door deze aanpak kan, volgens de gemeente, voorkomen worden dat er een nieuwe milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uiteraard worden door deze ogenschijnlijk toegepaste “salami-tactiek” negatieve milieugevolgen “versnipperd” en ontstaan er risico’s van dien voor de uitvoerbaarheid van plannen vanwege o.a. de stikstofdeposities op beschermde en kwetsbare Natura2000-gebieden. Naar onze mening een twijfelachtige aanpak voor die natuur die door de gemeente zelf wordt aangeduid als “het goud van Valkenswaard”. Wat wordt met “het goud” eigenlijk bedoeld? De economische rendementsmogelijkheden van “uitnutting” van recreatieve gebruiksmogelijkheden van de natuur?

Ondanks het beweerde conserverende karakter biedt het plan vele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zijn er o.a verruimde mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van paardenhouderijen (met name aan de Maastrichterweg, tegen de Malpie en Leenderbos aan) en vestiging van grondgebonden vee. Op diverse plaatsen is de bestemming en functieaanduiding veranderd t.o.v. het plan uit 2015. Ook is het plan dat uiteindelijk ter inzage is gelegd afwijkend van het plan dat door de gemeenteraad op 16 december 2021 is vastgesteld, hetgeen heel opmerkelijk te noemen is.

In de gemeente Valkenswaard staan vele waardevolle en monumentale bomen die in het vorige bestemmingsplan planologisch beschermd waren. Op heel veel plekken is de planologische bescherming van de bomen verdwenen, o.a. bij de monumentale eiken aan de Luikerweg. We vragen ons af of hier al vooruit gelopen worden op de N69-Zuid waarvoor momenteel door de provincie een planstudie wordt gedaan.

Groen en Heem heeft samen met de Brabantse Milieufederatie beroep tegen het plan ingesteld bij de Raad van State. We zijn van mening dat het plan vele, voor de kwetsbare natuur in en om Valkenswaard, nadelige gevolgen met zich mee brengt.

Juli 2021

Op 29 juli heeft de Afdeling van State uitspraak gedaan in het beroep tegen de gemeente Valkenswaard vanwege het niet tijdig vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2. Het beroep was ingediend door enkele belanghebbende particulieren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 6 februari 2020, gedurende zes weken, tot en met 18 maart 2020. De gemeenteraad dient binnen 12 weken na terinzagelegging een besluit te nemen omtrent het vaststellen (of niet vaststellen) van het bestemmingsplan. Tot op heden heeft de raad dat nog niet gedaan.

De Raad van State verplicht de gemeenteraad nu om, uiterlijk 31 december 2021, een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan te nemen.

februari 2021

Meer tijd nodig voor vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Valkenswaard

Wat vooraf ging

Voor de gemeente Valkenswaard is een nieuw bestemmingsplan in de maak voor het Buitengebied. Wethouder Kees Marchal (Ruimtelijke Ordening): “Dit is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard. In het plan komen veel verschillende belangen samen, zoals natuur, landbouw, water, recreatie. Alles moet een plek krijgen en alle functies moeten met elkaar in balans zijn. Dat maakt het vaststellen ervan tot een complexe opgave.” Waar gaat het plan over? In het plan staat voor alle gebouwen aangegeven hoe ze gebruikt mogen worden en voor alle gronden of er wel of niet op gebouwd mag worden. Agrariërs en andere ondernemers vinden antwoord op vragen als: Kan ik mijn bedrijf nog uitbreiden? Waar mag ik mijn gebouwen voor gebruiken? Maar ook voor andere inwoners van het buitengebied is het interessant: hoe groot mag mijn woning zijn? Kan ik nog meer bijgebouwen plaatsen? Verder vindt u antwoorden op vragen over woon- en leefomgeving, zoals: zijn de natuur en het landschap goed beschermd? Kortom, het bestemmingsplan Buitengebied 2 is een belangrijk document voor iedere gebruiker en iedereen met eigendommen in het buitengebied van de gemeente Valkenswaard.

In februari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard ter inzage gelegen en konden inwoners en organisaties een reactie (zienswijze) indienen. Er kwamen meer dan honderd zienswijzen bij de gemeente binnen van inwoners en organisaties. Al deze zienswijzen worden door de gemeente verwerkt. Het was de bedoeling om het bestemmingsplan eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dat bleek niet mogelijk.

Waarom is meer tijd nodig?

De Milieu Effect Rapportage (verder MER) over het ontwerpbestemmingsplan is aangevochten door Groen en Heem samen met de Brabantse Milieufederatie. De milieueffecten van de meegenomen ontwikkelingen in het plan zijn onvoldoende onderzocht. Daarom moeten alle nieuwe initiatieven, die in het plan zaten, eruit gehaald worden. Ze worden nu elk apart beoordeeld op hun effect voor het milieu.

De provincie gaat niet akkoord met de regeling voor hulpgebouwen (schuilhutten voor dieren en mensen in het buitengebied) die in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Er komt een aparte procedure om de regeling voor alle hulpgebouwen vast te stellen. Dit parapluplan heeft prioriteit, omdat veel inwoners wachten op vaststelling van het bestemmingsplan voor hun hulpgebouw. De regeling voor hulpgebouwen in de kernrandzone (=een gebied van 250m rond de woonkernen) komt te vervallen voor particulieren en blijft alleen bestaan voor verenigingen en stichtingen. Waterschap De Dommel heeft haar plannen voor waterberging in het dal van de Dommel gewijzigd. Die gewijzigde plannen hebben ook gevolgen voor het bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente onderzoekt nu welke. De neerslag van stikstof op de natuurgebieden moet lager worden. Alles in het bestemmingsplan buitengebied moet hierop beoordeeld worden. Echter de berekeningen hiervoor wijzigen door nieuwe wet- en regelgeving van rijk en provincie. Na iedere wijziging moet de gemeente de berekeningen opnieuw uitvoeren. Al met al is de verwachting dat het bestemmingsplan Buitengebied eind 2021 kan worden vastgesteld. Dat lukt alleen als de wet- en regelgeving van provincie of rijk niet opnieuw ingrijpend wijzigen.

bron: Valkenswaards Weekblad 24 februari 2021

maart 2020

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2 lag tot en met woensdag 18 maart voor iedereen digitaal ter inzage.

Het is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard.

In het plan staat voor alle gebouwen aangegeven hoe ze gebruikt mogen worden en voor alle gronden of er wel of niet op gebouwd mag worden. Agrariërs en andere ondernemers vinden antwoord op belangrijke vragen als: kan mijn bedrijf nog uitgebreid worden? Waar mag ik mijn gebouwen voor gebruiken? Maar ook voor andere inwoners van het buitengebied is het interessant: hoe groot mag mijn woning zijn? Kan ik nog meer bijgebouwen plaatsen?

Het plan is erg belangrijk voor de woon- en leefomgeving en dient waarborgen te bevatten voor een goede bescherming natuur en het landschap.

Het is dan ook belangrijk om tijdig onze mening te laten horen.

Samen met de Brabantse Milieufederatie heeft Groen en Heem een zienswijze ingediend. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn de ontwikkeling van paardenhouderijen,  stikstofproblematiek in relatie tot Natura2000-Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, ontwikkeling van evenementterreinen voor Eurocircuit en Paardenboulevard, mogelijkheden voor verblijfsrecreatie, verplichte landschappelijke inpassing vanwege ruimtelijke ontwikkelingen, etc.

Naar onze mening schiet het plan, wat bescherming van natuur en landschap en leefbaarheid betreft, op een aantal onderdelen ernstig te kort.

Voor onze zienswijze zie:

https://www.groen-heemvalkenswaard.nl/wp-content/uploads/2020/04/GENH-20200317-11-zienswijze-OBPB-2-Valkenswaard.pdf