Nederland negeert “stikstofarrest” Europese Hof van Justitie

Nederland negeert ‘stikstofarrest’

Tot woede van milieuorganisaties gaat de overheid door met uitbreidingen in de buurt van natuurgebieden.
Nederland doet voorlopig niets met het ‘stikstofarrest’ van het Europese Hof van justitie. Dat hebben de Nederlandse provincies vorige week samen met de ministeries van landbouw en infrastructuur besloten, zo blijkt uit een brief van eind november van minister Schouten (landbouw) aan de Tweede Kamer .
Milieuorganisaties zijn woedend. Het arrest van het Hof in Luxemburg loog er niet om: de Nederlandse aanpak om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen de neerslag van stikstof uit industrie, verkeer en landbouw, berust op aannames en bevat geen wetenschappelijk bewezen maatregelen. Natuurorganisaties en milieujuristen concludeerden daaruit: Nederland moet zijn aanpak grondig herzien en geplande uitbreidingen van wegen, fabrieken en veestallen kunnen tot die tijd niet doorgaan.
Daar denkt de Nederlandse overheid heel anders over. “Gedeputeerde Staten van provincies en de ministers van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en van infrastructuur en waterstaat hebben met elkaar vastgesteld dat de toestemmingsverlening kan worden voortgezet”, schrijft minister Schouten in antwoord op het ‘stikstofarrest’. In afwachting van het arrest was het verlenen van vergunningen juist opgeschort. “Ze willen ijzerenheinig gewoon weer doorgaan met het toelaten van nieuwe natuurschade”, reageert de Haagse jurist bestuursrecht Valentijn Wösten.”Dit is een frontale weigering om zich te conformeren aan het Europees recht.” Wösten is de raadsman van een aantal milieuorganisaties die de Nederlandse stikstofaanpak al lange tijd aanvechten. Hun juridische strijd heeft geleid tot het arrest van het Europese Hof. Het gaat echter te ver om te stellen dat Nederland dat arrest vólledig naast zich neerlegt, zegt de Nijmeegse advocaat Rachid Benhadi, deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Wat het EU-hof met zijn arrest heeft gedaan, zegt hij, is criteria aanreiken waarmee de hoogste Nederlandse bestuursrechter (de Raad van State) de stikstofaanpak moet beoordelen. Hóe de beoordeling door de Raad van State uitvalt, wordt medio volgend jaar duidelijk. Dan volgt uitspraak in een serie zaken, waarin Wösten optreedt als jurist. Volgens Wösten zou Nederland nu al geen toestemming meer moeten verlenen voor de uitstoot van stikstof in de buurt van natuurgebieden. “Maar de Nederlandse regering wenst niet af te wijken van een eenmaal ingenomen standpunt, ook als dat juridisch volstrekt onhoudbaar is. Een schandelijke vertoning.” Wösten overweegt de overheid via de rechter te dwingen alsnog te stoppen met het verlenen van vergunningen aan boeren, fabriekseigenaren en wegenbouwers.
Ook milieuorganisaties zien in het EU-arrest een kans om stikstofuitstoot bij natuurgebieden juridisch aan te vechten.
Het Europese Hof van justitie sprak zich deze maand uit over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof. Dat is een in 2015 begonnen programma van de ministeries van landbouw, infrastructuur en defensie en de twaalf provincies. Het moet de natuur beschermen tegen te veel stikstof. Stikstof is afkomstig uit de landbouw, de industrie en het verkeer, en slaat neer in de natuur. In kwetsbare gebieden verstoort het de natuurlijke balans, waardoor beschermde planten en dieren verdwijnen.

Uitspraak Hoge Raad in het beroep tegen illegale activiteiten op het Eurocircuit

De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft uitspraak gedaan in het beroep van omwonenden en Groen en Heem tegen de illegale activiteiten op het Eurocircuit.

Op alle ingebrachte punten waren de rechters het met met ons eens.

De uitspraak houdt in dat het Eurocircuit zich moet houden aan regels vastgelegd in de milieuvergunning en het bestemmingsplan. Hieronder een korte uitleg van wat de Raad van State heeft bepaald.

Crossen over deel van de voormalige vuilstort is niet toegestaan vanuit bestemmingsplan.

Al jarenlang wordt er gecrost met motoren en vrachtwagens over het deel van het motorsportcircuit dat in 1986 de bestemming Bos heeft gekregen. De gemeente beriep zich op het overgangsrecht en stelde dat de activiteiten op het circuit niet veranderd waren t.o.v. de situatie in 1986.
De Raad van State stelde klip en klaar dat het overgangsrecht niet meer van toepassing is omdat de activiteiten sinds 1986 in aard, omvang en intensiteit fors zijn veranderd.
Dat betekent dat het deel de bestemming Bos (Natuur) heeft waarover niet meer mag worden gecrost.

De toegestane 8 uur per week en maximaal drie weekenden per jaar worden fors overschreden

De vraag ging over wanneer het circuit als opengesteld moet worden beschouwd. De gemeente en crossvereniging stelden dat het circuit opengesteld is op het moment dat er een motor wordt gestart. Met deze uitleg kun je dus alle kanten op. Het gevolg is dat in de praktijk er veel langer dan 8 uur werd gereden en dus ook tijdens vele weekenden. Er mogen maar drie weekenden zijn waarbij meer dan 8 uur is toegestaan.

De Raad van State was het met die uitleg van de gemeente niet eens en maakte duidelijk dat het circuit ook opengesteld is als er niet gereden wordt, maar andere activiteiten plaatsvinden. Door die uitleg is er ook beter te handhaven en wordt ook bereikt dat er ook maar maximaal drie weekenden kunnen zijn waarbij er langer dan 8 uur gereden kan worden. Die beperking tot maximaal drie is er niet voor niets en dient ter bescherming voor leefomgeving van omwonenden.

Grote evenementen zoals Dakar Pre-proloog en GP Motorcross kunnen niet met een aparte evenementenvergunning toegestaan worden.

Die activiteiten vallen onder het reguliere gebruik van het circuit en de gemeente kan de voorschriften van de milieuvergunning niet verruimen door die te omzeilen met een evenementenvergunning. Zo werd ten onrechte extra geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden toegestaan. Dat mag nu niet meer.
Een evenementenvergunning regelt geen milieuvoorschriften maar ziet toe op openbare orde en veiligheid.

De gemeenteraad behandelt waarschijnlijk in april 2019 mogelijk een nieuw bestemmingsplan.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Heemkundekring: ‘Er is te weinig aandacht voor erfgoed in plannen Dommelland Valkenswaard’

Bron: Eindhovens Dagblad

De plannen voor Dommelland in Valkenswaard, om meer nieuwe vormen van dagrecreatie te krijgen, zijn slecht gevallen bij Heemkundekring Weerderheem. Het erfgoed komt nauwelijks in het stuk voor. De heemkundekring wil graag een bijdrage leveren aan de plannenmakerij.

Het cultuurhistorische erfgoed lijkt bij de ontwikkeling van Dommelland een ondergeschoven kindje te worden. Terwijl volgens de Heemkundekring Weerderheem juist het Valkenswaards verleden volop kansen biedt om het toerisme te bevorderen. Daarom moet volgens Wil Peels en Bas Verbeek van de archeologiegroep de heemkundekring opgenomen worden in het programmateam.

(Lees verder…)

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

De avond vindt plaats op:

woensdag 10 oktober 2018
om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
in het Evoluon, Noord Brabanataaln 1A, Eindhoven

De avond is openbaar en gratis toegankelijk.

Het volledige programma is te vinden op https://bvm2.nl/featured/overheden-organiseren-openbare-avond-over-eindhoven-airport