Fietspad over de Malpie

November 2017

Gelukkig gaan de ambitieuze plannen voor het Malpie-fietspad niet door. Een raadsmeerderheid stemde niet in met het voorstel voor verbreding en verplaatsing van het fietspad, kosten: 8 ton.

‘Te luxe’ en ‘niet goed voor de natuur’, waren gehoorde kritieken. Het college van B en W kreeg de opdracht met een sobere aanpak te komen om het fietspad te optimaliseren. Het traject mag van de raad geen ‘fietssnelweg’ worden; het recreatieve gebruik moet voorop staan.

En dan te bedenken dat men de aanleg en verbreding van het fietspad in eerste instantie zag als “noodzakelijk groot onderhoud”, daarbij voorbijgaand aan bescherming van aanwezige natuur- en erfgoedwaarden.

 Onze reactie aan de gemeenteraad en college kunt u hieronder raadplegen

GENH_20171003-17 FIetspad Malpie

Verbreding fietspad over de Malpie

In het kader van de ontwikkeling van het plan Groote Heide wil de gemeente zich verder profileren op het gebied van recreatie en toerisme. Men is van mening dat het verbreden van het fietspad van 2.20 naar 3 meter in die ambitie past en dat de werkzaamheden als regulier onderhoud kunnen worden beschouwd. Naast de verbreding naar 3 meter komen er aan weerszijden overrijdbare stroken van een halve meter. Groen en Heem staat uiterst kritisch tegenover de plannen gezien het feit dat de Malpie in het Natura2000-gebied ligt, een overkoepelende naam voor een Europees natuurnetwerk waarvoor een heel streng beschermingsregime geldt. De Natuurbeschermingswet vereist nauwkeurig onderzoek naar aantasting van flora en fauna.

Uit vooronderzoek is al duidelijk gebleken dat er sprake is van aantasting van natuurwaarden hetgeen betekent dat er sprake dient te zijn van een dwingend maatschappelijk belang,  onderzoek naar alternatieve mogelijkheden dient plaats te vinden en compensatie is noodzakelijk.

Ook is het een provinciaal beschermd belangrijk cultuurhistorisch gebied met vele  historische elementen. Zo is de Malpieberg een archeologisch monument waar steentijdvondsten gedaan, die mogelijk wijzen op een nederzetting. Het historisch element ligt midden in de natuur op een bijzondere plek in het beekdal. Gezien de aanwezigheid van belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden is Groen en Heem niet overtuigd van de noodzaak tot verbreding van het huidige fietspad. Het zou wel eens kunnen zijn dat door de verbreding, en bijgevolg, verstoring van rust en natuur in het gebied, de gemeente “het kind met het badwater” wegdoet. Wij houden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.