Eurocircuit

September 2018

Het ontwerpbestemmingsplan en PlanMER hebben vanaf 23 mei 6 weken ter inzage gelegen. Groen en Heem heeft, via haar advocaat, een zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan zal in de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2018 worden behandeld.

Inmiddels heeft de landelijke Commissie MER (milieueffectrapportage) een uiterst kritisch advies uitgebracht.

Naast Groen en Heem hebben ook de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergeijk, recreatiepark de Kempervennen, Dorpsraad Westerhoven en Buurtvereniging Braambos aangegeven tegen de forse, vooral commerciële uitbreidingsplannen te zijn. Door middel van een handtekeningenactie in juli heeft ruim 90% van  de bewoners van de nieuwe wijk Lage Heide ook aangegeven tegen uitbreiding te zijn. Uiteraard wist men dat het circuit er was maar de bewoners voelen zich misleid door de jarenlange mooie “praatjes” en brochures terwijl met geen woord gerept werd over de al jaren bekende uitbreidingsplannen. Ze kondigen dan ook schadeclaims aan.

De gemeente trekt zich er vooralsnog weinig van aan en kennelijk heeft men lak aan de bezwaren.

We verwijzen u hieronder naar een ingezonden artikel in het Eindhovens Dagblad van 6 september 2018.

 

Maart 2018

Tot en met 14 maart 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Eurocircuit ter inzage.

Zie onderstaande link naar de pagina.

https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/bestemmingsplannen_43757/item/voorontwerpbestemmingsplan-eurocircuit-en-nota-reikwijdte-en-detailniveau-1-februari-tm-14-maart-2018_75916.html

Wij adviseren u dringend uw inspraakreactie met eventuele bezwaren voor 14 maart te doen toekomen aan de gemeente.

Kort gezegd komt uit het voorontwerp naar voren:
– Ondanks wat men wil doen geloven vindt er een forse uitbreiding van crossactiviteiten plaats, met name neemt de commerciële exploitatie toe van zogenaamde rijvaardigheidscursussen (met een behoorlijk cross- en rallygehalte).
– De beide circuits mogen de hele week open zijn voor crossactiviteiten met voertuigen zonder verbrandingsmotoren.
– De gemeente nu niet toeziet (en de afgelopen 40 jaar niet heeft gedaan) op naleving van de voorschriften, de verwachting is dat dat in de nieuwe situatie ook niet gebeurt, ondanks de mooie “praatjes”.
– De beide circuits met lage huren voor de gronden in staat worden gesteld met gemeenschapsgeld de commerciële exploitatie mogelijk te maken. De vraag is: waar blijven al de gelden die door het Eurocircuit worden gegenereerd? Ten goede van wie komen die? Wat is de maatschappelijke rechtvaardiging voor de forse bestedingen aan gemeenschapsgeld? De politiek gaat die discussie niet aan, waarom kun je je afvragen?
– De gemeente lak heeft aan de bezwaren en de wensen van de grote omwonenden die al jaren overlast ervaren en, indien de plannen doorgaan, in de toekomst nog meer overlast zullen gaan ervaren. Bij meldingen van de overlast komt steevast het antwoord: “gesloten zonder nader onderzoek”.
– De gemeente via het plan de in de afgelopen vele jaren ontstane illegale bebouwing nu “eventjes”wil legaliseren. Er is 650 m2 toegestaan, er staat 3.155 m2 nu aan bebouwing, het overgrote deel zonder vergunning.
– Er een gesprek heeft plaatsgehad met belanghebbenden op 6 september 2017 waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over het vervolgoverleg. De gemeente heeft eenzijdig deze afspraken naast zich neergelegd. Dit ondanks de vele uitingen van de gemeente dat men zo’n belang hecht aan burgerparticipatie, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.

De Vereniging Groen en Heem blijft omwonenden ondersteunen bij de pogingen om de gemeente te overtuigen tot een gezonde balans te komen tussen crossactiviteiten en woongenot van burgers.

November 2017

Met verbazing en ontsteltenis namen wij kennis van de raadsinformatiebrief d.d. 1 november 2017 aan de gemeenteraad. De brief trok onze aandacht vanwege de onvolledige en onjuiste inhoudelijke informatie. Groen en Heem heeft met een brief gereageerd,  ook namens  omwonenden, op dit eenzijdige en misleidende schrijven.

Ook al mogen de meningen inhoudelijk over het gebruik en de toekomst van het Eurocircuit van elkaar verschillen, wij hechten grote waarde aan een eerlijke, respectvolle, eerbiedwaardige  en democratische gang van zaken.  Nogmaals hebben wij benadrukt dat wij geen bezwaar hebben tegen de  crossactiviteiten door Valkenswaardse verenigingen binnen de daarvoor gestelde uren en maximaal aantal toelaatbare weekenden, inclusief de Motor GP, Endurocross en Preproloog Dakar.

De brief is misleidend doordat ten onrechte door het college wordt gesuggereerd dat slechts door een handjevol burgers overlast wordt ervaren van de activiteiten op de circuits. Het college schoffeert daarmee een grote groep burgers en partijen die door de raad worden vertegenwoordigd, waaronder de ruim 450 huishoudens namens wie een petitie is overhandigd tijdens de commissievergadering in oktober 2016.

Het college heeft jarenlang, tot na het in 2015 luiden van de noodklok door omwonenden, onzorgvuldig gehandeld door niet handhavend tegen de veroorzaakte overlast op te treden. Het circuit wordt veelvuldig via de Stichting Exploitatie Eurocircuit, commercieel onderverhuurd aan derden met facilitering op kosten van de Valkenswaardse gemeenschap.  Het college is mede verantwoordelijk voor de ontstane wildgroei en daaruit voorkomende kosten voor handhaving.

Wij zijn met het ambtelijk apparaat, op 6 september jl. in overleg geweest en een vervolggesprek begin november werd daarbij voorgesteld. Ondanks een herhaalde oproep onzerzijds voor een gesprek, is er nog geen datum vastgesteld voor een vervolggesprek.

De brief van het college aan de gemeenteraad en onze reactie daarop kunt u desgewenst raadplegen via onderstaande links.

20171101 raadsinfobrief Eurocircuit

GENH 20171112-20 reactie raadsinfobrief Eurocircuit 1 november 2017

Mei 2017

Op 19 mei 2017 deed de bestuursrechter in Den Bosch een uitspraak en oordeelde dat op een deel van het crosscircuit, dat op de voormalige vuilstort ligt, niet gecrost mag worden. Op 23 mei 2017 werd tevens door het college van Burgemeester en Wethouders  het ‘Gebruiksprogramma Eurocircuit’ vastgesteld voor de toekomst van het Eurocircuit. De gemeente (eigenaar van de grond van het Eurocircuit) wil dit dossier in orde brengen“Bij de grote schoonmaak van het huis dat Eurocircuit heet, komen we zaken van jaren geleden tegen die we nu voor eens en altijd goed willen vastleggen. De visie en het besluit van de raad moeten in dit licht worden bezien. Tegelijkertijd staat de deur open om te praten over toekomstige duurzame ontwikkelingen en initiatieven.” aldus verantwoordelijk wethouder, de heer Wijnen.
Hierbij zal de gemeente dus ook rekening moeten houden met de recente uitspraak van de bestuursrechter die een verbod op motorcross oplegde voor een behoorlijk deel van het terrein. Op dat stuk lag vroeger een vuilstort en het werd in 1986 bestemd als ‘definitief bos’ doch er werd gewoon op gecrost. De grond onder de vuilstort mag niet gebruikt worden voor motorsportdoeleinden.

De gemeente probeert nu echter toch de huidige situatie te legaliseren met als uitgangspunt (opnieuw) maximale openstelling van, voor zowel motorcross als voor autorally, elk 8 uur en drie  weekenden per jaar, tijdens welke de circuits langer open mogen zijn dan 8 uur. In de praktijk betekent dat dat er niets verandert. Beide circuits mogen elk weekend open zijn gedurende 8 uur en drie weekenden dus langer dan 8 uur.

Controle op de 8 uur openstelling is voor de gemeente kennelijk “onmogelijk”, ondanks de vele beschikbare technische mogelijkheden van deze tijd. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het circuit geacht wordt open te zijn op het moment dat er een motor in werking is (kan ook een grasmaaier zijn), waarbij pauzes e.d. niet als openingstijd worden beschouwd. Uiterst creatief maar uit handhavingsoogpunt onbegrijpelijk en oncontroleerbaar hetgeen in feite betekent dat het circuit de gehele week, ook zowel op vrijdag, zaterdag als zondag, open kan zijn, zolang men er maar voor zorgt dat men minder dan 8 uur feitelijk herrie maakt, waar door de gemeente weer niet op toegezien wordt en hetgeen niet te controleren is. Dat de hele dag door herrie ervaren wordt telt voor de gemeente blijkbaar niet. Van maart tot en met oktober is er bijna elk weekend wel een activiteit op het Eurocircuit aan de gang, meestal met veel herrie gepaard gaande.

Volledig wordt weer voorbij gegaan aan de overlast voor vele inwoners van Valkenswaard die door middel van een petitie van ruim 450 direct omwonende huishoudens en via een enqûete onder inwoners van Valkenswaard hebben aangeven de overlast, vooral in de weekenden, meer dan beu te zijn. Ook ergert men zich aan de herrie tijdens het wandelen in de Malpie.

Tot overmaat van ramp ondersteunt de gemeente ook nog het streven van de verenigingen om meer internationale wedstrijden naar het Eurocircuit te halen. Het signaal van vele, vele inwoners wordt volledig genegeerd.

Hoe een en ander te rijmen valt met de wens van de gemeente om mee te gaan in nieuwe duurzame ontwikkelingen waarbij men denkt aan geluidsarme toepassingen, bijvoorbeeld elektrische motoren is erg onduidelijk.  In de visie van het plan De Groote Heide wordt ingezet op een duurzame transformatie van het Eurocircuit als onderdeel van een gebruiksintensieve en levendige leisurezone, waarbij geen plaats is voor herriesporten.

Het is dringend gewenst om bij geluids- en of stankoverlast een signaal af te geven bij de gemeente. Buiten kantoortijden kan dat via het telefoonnummer van de gemeente 040-2083444. U hoort dan een antwoordbandje met melding van gesloten zijn met daarna opties om rechtstreeks persoonlijk klachten te melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Kies voor melding van geluidsoverlast optie 1 en vervolgens voor optie 2.

Maart 2017 resultaten enquête Eurocircuit 

De aanleiding voor het onderzoek betreft de mogelijke overlast van het Eurocircuit, welke ervaren wordt door inwoners van de gemeente Valkenswaard . In de periode juli-oktober 2016 zijn handtekeningen verzameld van ruim 450 huishoudens  uit de directe omgeving. De petitie met handtekeningen is op 13 oktober 2016 tijdens de commissievergadering aangeboden aan college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard en de gemeenteraad.

Doel van deze aanvullende enquête was om een breder inzicht te krijgen in de ervaren overlast van omwonenden maar ook van inwoners van Valkenswaard welke op grotere afstand van het Eurocircuit wonen.

Opzet van het onderzoek

Het betrof een online-enquête , bestaande uit 9 vragen.  Het verzoek tot invulling van de enquête is verspreid onder ca 360 e-mailadressen. Daarnaast is het verzoek gedaan via de Facebookpagina Groen en Heem Valkenswaard e.o.

Het onderzoek is gehouden in de periode 16 januari tot 25 januari 2017.

Het aantal respondenten bedraagt 82. Gecorrigeerd voor de verspreiding via Facebookpagina wordt uitgegaan van een respons van ca 20%.

Gesteld kan worden dat vanwege de spreiding van de emailadressen over de hele gemeente Valkenswaard de enquête als representatief kan worden beschouwd en een breed inzicht verschaf in de mate en vorm van overlast ervaren door inwoners van de gemeente Valkenswaard.

Resultaten van de enquête

Enkele opvallende resultaten uit de enquête zijn onder meer dat:

  • 52 van de 81 mensen (64,2%) ervaren geluidsoverlast;
  • 23 mensen van de 81 (28,40%) ervaren verkeersoverlast;
  • 27 mensen van de 81 (33,33%) ervaren overlast tijdens wandelen op b.v. de Malpie;
  • 29 mensen van de 81 (35,80%) ervaren overlast voor de natuur;
  • 54 mensen van de 70 (77,14%) ervaren de overlast tijdens weekenden;
  • Bij 40 mensen van de 74 (18,92% en 35,14%) wordt het woongenot (ernstig) aangetast;

Op 13 maart zijn tijdens een informatieavond de resultaten van de enquête gepresenteerd. Ook werd ingegaan op de actuele situatie aangaande de ontwikkeling van de N69/Westparallel.

Klik op onderstaande link om toegang te krijgen tot de gepresenteerde powerpoint-sheets van de avond.

Info avond 13 maart 2017

December 2016

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad over de begroting in november is een petitie met handtekeningen van zo’n 450 huishoudens van direct omwonenden aan gemeenteraad en college overhandigd. Men geeft aan dat draagvlak voor de vele luidruchtige crossactiviteiten ontbreekt en dat men vreest voor toenemende overlast. En dat in een gebied waar bewoners al worden geconfronteerd met de Westparallel/N69. Wij zijn dan ook verheugd te vernemen dat het besef ook bij de gemeente doordringt dat herriesport niet combineert met het idee van rust en ruimte. Ook vanwege de strengere
milieuregels en de overlast voor omwonenden moet nagedacht worden over een Eurocircuit, versie 2.0. De gemeente wil, zo blijkt uit een artikel in het ED van 16 december, met omwonenden en gebruikers van het Eurocircuit in gesprek en nadenken over alternatieve milieuvriendelijkere varianten. Er lopen momenteel ook enkele juridische procedures omtrent naleving van de geldende milieuvergunningen (uit 1993) en het bestemmingsplan (uit 1977). Bepalingen wat geluidsniveaus, openingstijden, aantal weekenden per jaar, worden niet nageleefd. Er is sprake van aantasting van natuur, met name vanwege de stikstofdepositie in de Natura2000-deelgebieden de Malpie en het beekdal van de Keersop, luchtkwaliteit verslechtert, etc.
Omwonenden worden ondersteund door Groen en Heem.

 

Mei 2016             De actiegroep Verontruste Omwonenden Eurocircuit is nieuw leven ingeblazen. Men verzet zich tegen de toenemende herrie van het Eurocircuit. Omwonenden willen dat de gemeente Valkenswaard paal en perk stelt aan ontwikkelingen op het crossterrein.  De groep is van mening dat op het Eurocircuit steeds vaker activiteiten worden georganiseerd die overlast veroorzaken, meer dan volgens de milieuvergunning (van 1993) en het bestemmingsplan (van 1977) is toegestaan. Wellicht liggen er mogelijkheden in de ontwikkeling van een circuit voor electrische auto’s en motoren?  Ook worden vraagtekens gezet bij de milieueffecten, met name vanwege de stikstofdepositie op het Natura2000-gebied de Malpie en vrezen ze voor verstening van het gebied door aanleg van een nieuw parkeerterrein (1.400 parkeerplaatsen) op de locatie van de voormalige vuilstortplaats, waar in het verleden illegale chemische lozingen hebben plaatsgevonden. De mogelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, o.a. vervuiling van grondwater, en natuur en milieu, zijn nog steeds niet duidelijk. De groep wordt ondersteund door Groen en Heem en inmiddels zijn beroepszaken ingesteld bij de Rechtbank Oost Brabant.