Vereniging

De doelstelling van de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken is het streven naar een kwalitatief hoogwaardig milieu en natuur-en cultuurhistorisch landschap en werkt daartoe aan ontwikkeling, behoud en versterking ervan. De vereniging wil  gesprekspartner zijn van alle belanghebbenden en vraagt aandacht voor een verantwoord natuur-milieu- en cultuurhistorisch beleid.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is veel informatie,  kennis en ervaring beschikbaar. De vereniging reageert  op de ontwikkelingen om haar  heen. De vereniging handelt bij voorkeur  proactief en zal het beleid en plannen van overheden en overige organisaties en instanties op een positief-kritische wijze nauwlettend volgen en (wanneer nodig) zienswijzen en bezwaarschriften indienen. Het kan daarbij ook nodig zijn om vervolgens een uitspraak te vragen van een rechter. De vereniging wil duurzame oplossingen vinden door overleg, samenwerking en door het delen van kennis met andere relevante partijen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden. De beschikbare financiële middelen worden ingezet  voor het inhuren van deskundigen, juridische procedures, communicatie en het organiseren van activiteiten voor de leden.

Tenminste één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden en wordt er aan de leden verslag uitgebracht over de effecten van het beleid

                   Uw steun of deelname is welkom! 

 

De vereniging werkt met vrijwilligers en heeft leden nodig. Want hoe groter de vereniging, des te sterker is onze stem en onze invloed op gemeentelijke besluitvorming. We streven naar een actieve participatie van mensen uit alle leeftijdsgroepen waarbij extra inspanningen worden verricht voor participatie van jongeren.

Om onze doelstellingen voor behoud van onze natuur en cultuurhistorie te kunnen realiseren is, naast uw morele steun, ook uw financiële bijdrage meer dan welkom. Voor slechts € 10,- per kalenderjaar wordt u lid en ontvangt u elk kwartaal onze nieuwsbrief. Overige gezinsleden zijn gratis lid.

Opgave kan bij het secretariaat of door overmaking van € 10,-  op bankrekeningnummer: NL 17 TRIO 0391081616 t.n.v. Groen en Heem Valkenswaard en omstreken onder vermelding van “nieuw lidmaatschap en adres- en contactgegevens”.